marți, 15 august 2017

Sanatate , fericire , prosperitate si noroc tuturor celor care isi serbeaza onomastica numelui astazi , in ziua in care praznuim ADORMIREA MAICII DOMNULUI ! Sa indreptam un gand bun si cele mai bune urari catre marinarii romani pe care astazi ii sarbatorim. Maica Domnului sa va aiba in paza ei , dragi marinari!

marți, 8 august 2017

Puteati si trebuia sa stiti, dnilor guvernanti !

EXTRAS DECIZIA NR. 20/02.02.2000 A CCR (in dosarul 5A/2000) "Curtea Constitutionala retine ca instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare si pentru magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, ea constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii si magistratii. Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunand militarilor si magistratilor obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au. Intr-adevar acestora le sunt interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii. ............................................................................................................ Un alt element comun care justifica in mod obiectiv si rezonabil un tratament juridic asemanator al magistratilor si al cadrelor militare, inclusiv in ceea ce priveste regimul de pensionare, il reprezinta riscul pe care il implica exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol esential in apararea drepturilor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de drept. In considerarea riscurilor la care se expun in exercitarea atributiilor lor militarii si magistratii. ............................................................................................................ Curtea Constitutionala constata, pe de alta parte, ca reglementarea in vigoare a pensiei de serviciu pentru militari, ca si cea a pensiei de serviciu pentru magistrati, cu diferentele pe care aceasta pensie le prezinta fata de pensia comuna de asigurari sociale, nu constituie o incalcare a principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, principiu prevazut de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Aceasta constatare se bazeaza pe specificul comun al activitatii militarilor si magistratilor, care, astfel cum a rezultat din analiza anterioara a dispozitiilor constitutionale si legale aplicabile, impune celor doua categorii profesionale obligatii si interdictii severe, precum si riscuri sporite, ceea ce justifica in mod obiectiv si rezonabil o diferentiere a regimului juridic de pensionare fata de regimul stabilit pentru alti asigurati care nu sunt supusi acelorasi exigente, restrictii si riscuri. ............................................................................................................ Curtea Constitutionala constata ca, fata de asemanarile subliniate anterior intre situatia cadrelor militare si cea a magistratilor, avandu-se in vedere si caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat in mod obiectiv reglementarea prin lege, in mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de cadrele militare permanente, astfel cum s-a procedat prin art. 198 din noua lege a pensiilor, care abroga reglementarea privind pensia de serviciu a magistratilor. ............................................................................................................ diferenta de regim juridic ce se creeaza intre pensia magistratilor si pensia militarilor constituie, in conditiile infatisate prin considerentele anterioare, o incalcare de catre legiuitor a egalitatii de tratament juridic, ceea ce, in absenta unei determinari obiective, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, in intelesul conferit acestui text constitutional prin dispozitiile actelor internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte. Intre acestea figureaza si prevederile referitoare la nediscrimieste ale art. E din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite, al caror cuprins, conturat prin dispozitiile corespunzatoare ale anexei, cuprinde si dispozitia conform careia "O diferenta de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este considerata ca discriminatorie".

De ce se minte?!?

Comparati, doamnelor si domnilor, textul legii fata de minciunile vehiculate de guvernantii PSD -ALDE si condotierii lor de presa! Extrasul de mai jos din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat va lamureste clar ca nu exista pensii militare de 130% din solda bruta! Iar daca vreun militar primeste asa ceva, este vorba de o infractiune! Sau , de efectele legiilor basiste ,prin care s-au desfiintat pensile militare de stat si au fost recalculate, revizuite etc pe principiul contributivitatii. Operatiune facuta pe repede inainte, de "specialistii" lui Oprea care a avut ca scop si fracturarea unitatii rezervistilor, prin crearea discrepantelor intre pensii , care au ajuns chiar sa rastoarne ierarhiile militare. Iata textul: LEGE Nr. 223/2015 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 decembrie 2016. Act de bază #B: Legea nr. 223/2015 Acte modificatoare #M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 ART. 1 Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat. ART. 2 Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele: a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta; b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege; c) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie; d) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial; e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale; f) principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei. ART. 4 Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activităţii specifice sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bătrâneţii sau decesului. ART. 5 (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi exercită controlul aplicării acestora. (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1). ART. 6 Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale. ART. 24 La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel: a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite; b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale; c) 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii. ART. 25 (1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16 - 18 şi 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi. #B ART. 28 (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), în care NU se includ: a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer; b) compensaţiile lunare pentru chirie; c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană; d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă; f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat; j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul; k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat; l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar; m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia; n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" şi în anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. ART. 29 (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28. (2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime. (3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2). #M1 ART. 30 Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28. #M1 ART. 31 (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon. #B

sâmbătă, 5 august 2017

Daţi-o dracu’de Armată, domnilor politicieni! Desfiinţaţi-o!

A intrat deja în rutină. Periodic, armata română, rămasă acum doar o umbră, ocupă postul de inamic public nr.1al întregii societăţi civile şi mai puţin civile. Motivul pare neclar. Se ridică armata prea sus în cota de încredere a populaţiei? Trebuie distrusă definitiv credibilitatea de care oştirea ţării încă se mai bucură? Este nevoie ca tinerii, cei care la o adică ar trebui să ia arma în mână şi să apere ţara, să urască şi mai mult această instituţie fundamentală a statului? Se fură până se ajunge la fundul sacului şi atunci tâlharii, aleşii noştiri, se bucură la bruma de bani ce se mai alocă apărării? Sunt alte interese, mai presus de înţelegerea pulimii, pentru care România trebuie să rămână fără protecţia propriei armate? Îi încurcă, Armata română, prea tare pe politicieni, stăpânii noştri de azi şi de mâine? N-o să mai fie niciodată război? Dumnezeu ştie!Cert este că după ce, prin decizii politice, fără explicaţii logice, vreo 250.000 de militari activi fuseseră obligaţi să-şi părăsească meseria şi să plece încotro vedeau cu ochii, după ce prin aceleaşi decizii politice cazărmile rămase goale fuseseră vândute pe nimic samsarilor imobiliari, după ce din iniţiative politice se distrusese în ritm alert şi programat întreaga industrie de apărare, pe timpul băsescului şi a bocului, tot din raţiuni politice, militarii se transformaseră, brusc, din apărătorii cu arma în mână a patriei, în niste troglodiţi. Moş Teacă însuşi se ridicase din mormânt şi se instalase comod în dealul Spirii. Profitorii, sugătorii din sângele săracului (cum îi numise pe militari un influient politician) îşi puseseră cu toţii epoleţi. Banii munciţi ai ţării se rostogoleau, în valuri de ţunami, direct spre imensele solde soldăţeşti iar pensiile militare, devenite nesimţite peste noapte, secătuiau buzunarele tuturor celorlalţi pensionari şi nepensionari ai naţiunii.În etapa imediat următoare, într-un exces de patriotism proletar, Curtea Constituţională a României decretează (Decizia 871/2010) că militarii nu au drept de pensie! Pensia militară de stat nu există, ne spune forul constituţional suprem. Ceea ce primeşte militarul după o viaţă de muncă este, citez: „UN SUPLIMENT, CARE NU SE SUBSUMEAZĂ DREPTULUI CONSTITUŢIONAL LA PENSIE!”. Un supliment pe care guvernul îl poate acorda militarului devenit rezervist numai dacă el, statul, are bani suficienţi iar cuantului suplimentului este atât de mare pe cât de bogat este dumnealui, statul, la un moment dat. El, adică acel supliment, poate fi mărit sau micşorat în funcţie de posibilităţile punctuale ale statului, sau chiar desfiinţat (dacă nu vă vine să credeţi, citiţi: http://teopal.ro/index.php/2010/08/24/pensiile-militare-de-statun-suplimentcare-nu-se-subsumeaza-dreptului-constitutional-la-pensie/). De-ar fi să enunţ numai titlurile măsurilor prin care în ultimii şapte ani militarii activi şi în rezervă au fost umiliţi în faţa tuturor cetăţenilor, ar trebui să scriu un roman. Căutând, doar pe acest blog veţi găsi cel puţin o sută de articole pe această temă.Aflaţi în faţa unor noi alegeri, politicienii şi-au recunoscut cu timpul parte din vină, au îndreptat pe ici pe colo şi au promis că respectul faţă de Armată va fi plasat pe locul său firesc. Lucrurile păreau, deci, să se mai liniştea. Dar, politica românească şi politicianul român sunt îmbibate cu tone de imprevizibil. Când credeam că focul s-a stins, doamna Olguţa vine la televizor cu un bidon de terebentină ascuns în larga-i poşetă de ministru şi… scapără chibritul. La oră de maximă audienţă, se pune pe înşirat o grămadă imensă de minciuni despre militari şi despre pensiile lor. Printre alte nenumărate inepţii, ca să fie mai convingătoare, domnia sa afişează câteva pensii de magistraţi şi spune, senin, că sunt pensiile militarilor. Mai înşiră alte câteva pensii cu valori incredibile aparţinând SRI-ştilor şi declară, tot senin, că sunt ale militarilor (doar şi SRI-ul este militarizat şi el, nu-i aşa?…) Fără să obosească, mai adaugă vreo zece pensii mari unor poliţişti şi zice, cu aceeaşi seninătate dezarmantă că-s tot ale militarilor deşi, prin lege, poliţiştii nu mai sunt de mult militari! Pare de necrezut dar, în întreaga pledoarie care ar fi trebuit să demonstreze cât de mari sunt pensiile militare, NU a fost afişată nici măcar o singură pensie de militar. Iar concluzia (incalificabilă!!!) a politicianului cu fustă a fost că nemernicii de pensionari militari şi-au tras pensii imense, mai mari decât salariile activilor, furând din banii ce s-ar fi cuvenit soldaţilor profesionişti, soldaţi plătiţi azi la nivelul măturătorilor de stradă din acest motiv. Şi, ne-a mai spus doamna supărată pe hoţii de militari, că, dacă s-ar mai merge în ritmul acesta (care ritm, doamnă?), pensiile militare s-ar dubla, ba chiar tripla, ajungându-se uşor ca un pensionar militar să ia, lunar, şase sute de milioane de lei vechi. Sporindu-ne uluirea, madam se destăinuie că deşi ea, în persoană, ar fi putut să fie mai rea şi ar fi trebuit să taie cu satârul toate pensiile militare, să dea de pământ fără milă cu impuţiţii de pensionari militari, datorită bunătatăţii sale (congenitale, bănuiesc) , va plafona toate pensiile militare de stat. Întrebată la un moment dat dacă despre această stare de fapt a stat de vorbă şi cu militarii, furioasa ministresă a răspuns ferm, încruntată: NU!De aici şi până la o infernală sarabandă mediatică a celor care urăsc armata şi militarul nu a mai fost decât un pas. Sute de ore de dezbateri, în principalele posturi de radio şi televiziune sunt consacrate înjurăturii militarilor şi intensificării stupefacţiei publice că aceşti monştri cu epoleţi mai trăiesc printre noi, respirându-ne aerul. O liotă de persoane care au văzut numai din greşeală vreo uniformă militară dau verdicte şi acuză înfuriaţi până la explozie. Un adevărat măcel mediatic!Ce s-o mai lungim atât? Domnilor politicieni, dacă instituţia numită ARMATA ROMÂNĂ vă încurcă atât de tare în socotelile dumneavoastră, dacă instituţia numită ARMATA ROMÂNĂ fură de la gura poporului şi aşa înfometat, dacă instituţia numită ARMATA ROMÂNĂ reprezintă o povară atât de mare pentru bugetul ţării şi nu mai este nevoie de ea, daţi-o dracului şi desfiinţaţi-o! Este simplu. O Ordonanţă de urgenţă prin care fiecare militar activ se va numi civil şi fiecare pensionar militar (rezervist, până mai ieri), va fi obligat să-şi trăiască anii pe care îi mai are cu o pensia minimă de CAP-ist. Că tot s-a făcut agricultură cu armata pe timpul împuşcatului… În plus, dacă ne uităm în urmă, n-a mai fost război din ’45 iar militarii mănâncă, iată, de 72 lungi ani, banii poporului fără să lupte cu nimeni. Astfel, domnilor politicieni, veţi putea împărţi între voi, aleşii neamului, încă 2% din PIB. O groază de bani pentru prieteni şi simpatizanţi! Nimeni nu va protesta, fiindcă pe militar nu-l apără niciun sindicat. Disciplinat, cu respect pentru lege, el nu va ieşi în stradă la demonstraţii şi nu va agita apele în partidele politice sau în parlament. Iar de mai marii armatei, nu aveţi a vă teme. Ei sunt deja, cu toţii, oamenii voştri. Tac şi înghit fără crâcnire orice umilire a instituţiei pe care o conduc şi le pasă exact cât vă pasă şi vouă de soarta instituţiei militare sau a sufletelor pe care le conduc chiar şi spre moarte, de va fi nevoie.Că, vorba doamnei politician Vasilescu: Doar din bunătate n-am dat de pământ cu toţi militarii ăştia.Desfiinţaţi, domnilor, Armata! N-o mai chinuiţi pe finuţa de Olguţa. De ce, pentru o instituţie atât de inutilă, să mai fie nevoită doamna ministru, Dumnezeul feminin al celor ce muncesc sau sunt pensionari în România, să-şi consume pe nişte tâlhari în uniformă bunătatea de bunătate moştenită de la părinţii săi? Posted on August 2, 2017 by teopal

Rectificare

In postarea mea anterioara , nu fara temei, am facut o afirmatie si anume:"... in nota de acum cotidiana, generalii si chestorii nostri in activitate si in rezerva stau pititi inapoia birourilor." Trebuie sa recunosc faptul ca ,in parte, m-am inselat in privinta unor domni generali in rezerva. Din cate cunostinte am eu, doi sunt domnii generali in rezerva care au pus mana pe tastatura si au luat atitudine in spatiul public pentru apararea demnitatii militarilor. Mesajul dlui general(r) Vaduva a fost deja publicat. Imi dac datora de onoare fata de dl general(r) Teodor Palade si aduc in atentia dvs unul din nenumaratele articole publicate pe blogul domniei sale in apararea drepturilor si onoarei militarilor. Pentru dnii generali in activitate , inclusiv pentru seful Statului Major General, dl general Nicolae Ciuca, am o intrebare:Domilor generali, pana cand veti accepta ca Armata sa fie "ciuca bataii de joc"a unor politicieni si asa zisi reprezentanti ai societatii civile? Iata, mai sus, articolul dlui general(r) Teodor Palade.

marți, 1 august 2017

Blitz krieg impotriva militarilor!

Vizionand emisiunile televiziunilor incepand cu dupa amiaza zilei de 29 07.2017, am avut senzatia acuta ca , printr-o alchimie necunoscuta, au reanviat vremurile regimului Basescu-PDL in Romania! Desi stiam foarte clar ca Basescu nu mai poate fi presedinte, iar PDL , mascat in noul PNL a pierdut alegerile. Si da , am constatat ca asa este, numai ca “actorii “ sunt schimbati. Sau oarecum schimbati , de vreme ce dl Dragnea , provine din vechiul PDL si acum, cuibarit la varful PSD continua , in aceiasi termeni si cam cu aceleasi mijloace opera basista in privinta distrugerii si batjocoririi militarilor. Iar dl Tariceanu confirma, ca un element de continuitate, ca Armata nu este una din prioritatile sale. Bref , s-a dezlantuit, de sambata trecuta, un adevarat razboi fulger impotriva militarilor in care au fost angrenate importante forte . Si elementul surpriza a fost accentuat de faptul ca , varfurile de lance ale acestui atac impotriva militarilor in actvitate si in rezerva , precum si a politistilor de toate categoriilor, sunt cei care , in regimul Basescu ne luau apararea , demascand mizeriile facute noua de acesta. Iar ofensiva se desfasoara sub steag fals, invocand “dreptatea sociala” si , vezi Doamne, vizand toate pensiile speciale. Ca sa nu devin plictisitor, voi puncta pe scurt faptele.Brusc, pe baza unor dezvaluiri privitoare la intentiile guvernantilor de a emite o OUG de modificare a Legii pensiilor militare de stat, facute de dl Coarna- presedintele unui important sindicat al politistilor, s-a dezlantuit un adevarat masacru mediatic impotriva militarilor, masacru care a pregatit intrarea in arena a “pieselor de nouazeci” adica a politicienilor care sa dea gals vointei lor de “dreptate si adevar”. Astfel, jurnalisti cu greutate care, repet, pe timpul lui Basescu ne plangeau de mila si infierau abuzurile regimului de atunci, ne-au atacat cu o virulenta de nedescris , promovand tot felul de minciuni si manipulari , cum sunt: -prezentarea pensiilor magistratilor militari ca fiind pensii tipic militare, in vreme ce aceste pensii sunt calculate dupa legea care reglemeteaza pensiile magistratilor; -Prezentarea, in mod fals si tendentios, a pensiilor militare ca fiind pensiile speciale cele mai “daunatoare “pentru Bugetul de pensii si asigurari sociale(?) si cel de stat. Un singur jurnalist, RADU TUDOR, a prezentat situatia reala, si anume: pensile militare nu sunt pensii speciale;ele nu sunt platite din bugetul de pensii si asigurari sociale; iar in privinta cheltuielilor cu aceste pensii se constata ca pensia medie din randul celor cu adevarat pensii speciale este cca. 1400 de euro,adica 6300 lei, iar pensia medie militara este de cca 3250 de lei (3000 in MApN si 3500 la MAI). Astfel, pentru cei 8600 de “pensionari speciali” se cheltuiesc lunar 54.180.000lei, iar pentru 150.000 de pensionari militari se cheltuiesc 487.500.000lei. Deci , pentru de aproape 18 ori mai multi pensionari militari se cheltuiesc doar de 9 ori mai multi bani decat pentru cei 8600 de pensionari speciali. Si unde este atunci “periculozitatea” pensiilor militare? Sunt ele atat de exorbitante , asa cum sunt prezentate de condotierii de presa si de politicieni? Atunci cum sunt cele ale “specialilor” , de vreme ce media lor este dubla fata de cea a pensiilor noastre? - Prezentarea pensiilor militare ca fiind pensii supradimensionate in raport cu soldele avute la pensionare si chiar ale celor in activitate aflati pe functii similare. S-a lansat bomba ca avem pensii de 130% fata de soldele avute. FALS, deoarece art. 40 din OUG 57/2015 a eliminat aceasta posibilitate, prin modificarea Legii 223/2015, adoptata de majoritatea PSD, inclusiv cu voturile opozitiei de atunci. Iar pensiile au fost recalculate(nu s-a terminat operatiunea de recalculare)pe baza acestor prevederi. Si atunci de ce mai sperie si intoxica lumea PSD si condotierii sai de presa cu fantoma propriei neghiobii? Se poate insa ca , in dinamica evolutilor din domeniul fiscal, pensiile noastre nete sa fi devenit mai mari ca venitul net pe baza caruia ne-au fost calculate, Si iata cum: pensiile au fost indexate , in vreme ce abia acum soldele militarilor aflati in activitate au fost marite. Sa fim intelesi, soldele de functie( cele de grad nu, din cate stiu)care au intrat la calculul pensiilor noastre, iar nu nu stiu ce spor acordat acum si de care noi nu am beneficiat!Apoi sa nu uitam ca potrivit noilor reglementari, 2000 de lei din pensiile tuturor(deci si ale noastre) sunt neimpozabile, iar pensionarii nu mai platesc contributii de asigurari de sanatate. Indemn pe oricine are vointa de a vedea adevarul, sa faca un calcul pe un exemplu aleatoriu, care nu stiu daca exista exact ca suma,in realitate: sa zicem 7000 lei baza de calcul a pensiei(brut); pensie de 6500 lei(brut). Pentru 7000 lei venit se plateau impozite si taxe astfel:10.5% asigurari sociale,5.5% asigurari de sanatate, 16% impozit pe venit. Pentru 6500 lei pensie se platesc doar 16%. Si nu pentru 6500lei, ci calculat acest 16% pentru 4500lei, avand in vedere deducerea neimpozabila de 2000lei! Nu sunt expert contabil , dar grosso modo cifrele arata asa:din solda bruta , baza de calcul a pensiei ramanea un net de cca. 5000 lei, iar din pensia de 6500 ramane , in actualele conditii , un net de cca. 5700. Asa ca Legea pensilor militare nu are niciun amestec in aceasta situatie. Oare cum arata acest calcul aplicat unei pensii cu adevatat speciale de 20.000 lei ? Incercati si calculati. Dar numai pensiile militare sunt cele atacate! -Culpabilizarea militarilor, conform “sistemului” basist: nu au contribuit la fondul de pensii si deci chiar nu ar merita pensie, numai ca ne milostivim noi de ei. FALS! Militarii au contribuit in conditiile impuse de Statul Roman prin legile sale, fara a fi intebati , fara a putea negocia ceva, fara a se putea opune. Atat doar ca au contribuit direct la Bugetul de Stat, cu cat a stabilit legea. Iar Statul Roman i-a spus, prin lege, militarului ca, o parte din acei bani cu care el a contribuit la Bugetul de Stat ii vor asigura o pensie suplimentara. Pensie furata astazi prin art .40 din OUG 57/2015 . Pentru ca nu este pe placul lui Basescu , Vass, Olguta , Dragnea, Tariceanu … a unora precum Chireac, Zara, Rosca-Stanescu, Dana Grecu, Ciutacu, avocata Alice nustiucum etc Care proclama egalitatea in drepturi a cetatenilor!Corect acest principiu constitutional. Dar cum ramane cu partea cealalta a egalitatii, adica cu egalitatea in privinta obligatiilor si a interdictiilor , a restrangerii unor drepturi, munca nenormata, a riscurilor etc Fara de care egalitatea in drepturi este schioapa!!! Daca ar fi dupa dl Zara, militarii ar trebui sa aiba obligatiile , interdictiile si restrangerea unor drepturi asa cum sunt impuse de normele in vigoare , dar sa fie egali in drepturi cu femeia de serviciu! Iar dna avocata Alice(scuze,nu am retinut numele de familie), in emisiunea patronata de dl Gadea, ne-a aruncat in derizoriu , in cel mai pur spirit avocatesc , spunand ca nu e nici o problema ,ce daca militarii si politistii mor la datorie! Ca doar si avocatii mai mor de infarct , comotie … inecati pe Coasta de Azur, pe la ski la Val d’Iserre as adauga eu, ca daca tot este sa ne ironizam , macar sa o facem ambele parti. Dna Alice, pompierii militari mor scotand din foc sau apa avocati ca dvs sau /si averile lor,politistii asigurandu-va protectia, ucisi de descreerati care si prin prestatia unora ca dvs , a unor procurori si judecatori nu sunt pedepsiti sau dusi la casa de nebuni, iar militarii mor prin teatrele de operatiuni militare aparand interesele Romaniei. Din randul nostru , cei care suntem in rezerva , au murit multi construind Transfagarasanul , Canalul , in mine etc Ca sa nu mai vorbim de cei din serviciile secrete despre care nu stim pe unde au cazut la datorie, aparand tot interesele tarii. Da,de curand, unii dintre acestia din urma au facut greseli, cunoscute de altfel. Dar va intreb: oameni ca dvs, politicienii , procurorii etc de ce nu i-ati oprit si tras la raspundere? Din lasitate , va spun eu!Inainte de a continua , pentru a nu avea surprise, precizez ca nu sunt antisemit si respect poporul evreu pentru contributia sa la panteonul civilizatiei umane si, printre altele, pentru ca evreii au stiut sa ramana evrei , oriunde s-au aflat in lume. Si acum, dna Alice, daca jertfa unora dintre noi ati trimis-o in derizoriu, ce parere ati avea daca despre Holocaust s-ar face afirmatii precum cele ale dvs la adresa noastra? Adica ceva de genul: “lasati , ca doar au mai murit si altii”? Ca evreica,asa cum v-ati declarat intr-o emisiune televizata, nu ati accepta asa ceva. Ati sari in sus si ati spune ca este altceva! Da doamna,ar fi o mare magarie, sunt de acord! Si ma inclin in fata celor care au murit in Holocaust, cu toata sinceritatea si compasiunea! Dar dvs vad ca nu puteti accepta ca si moartea militarilor si politistilor in timpul si din cauza serviciului insemna o jertfa pentru binele natiei, nu un fapt ca moartea Elodiei( Dumnezeu sa o ierte si sa-l pedepseasca pe vinovat!). Daca dvs nu puteti accepta sa va fie batjocorita etnia, nici eu nu pot accepta sa fie batjocorita categoria socio - profesionala din care fac parte. Sa va fie rusine pentru laturile aruncate asupra acelora dintre noi care au murit servindu-si tara! Nu pot insa sa nu remarc corectitudinea, luciditatea si verticalitatea demersului dlui avocat si profesor LUCIAN BOLCAS care , fara sa “umfle” cu nimic lucrurile, a prezentat in mod real si in conformitate cu Stiinta Dreptului, situatia noastra. Tot respectul maestre!!! Asadar, putem constata cu usurinta ca , aproape toate emisiunile de la Antena 3, RTv, Realitatea etc au fost adevarate “ambuscade mediatice” pentru cei care se straduiesc sa apere drepturile militarilor si politistilor. Doar cei care incearca sa le apere , nu si cei care ar trebui le reprezinte. Pentru ca , in nota de acum cotidiana, generalii si chestorii nostri in activitate si in rezerva stau pititi inapoia birourilor ! Nu asa a facut seful Statului Major al Armatei Franceze care , vazand diminuat bugetul armatei de care raspunde in fata natiunii, si-a inaintat demisia de onoare! Dumneavoastra ce veti lasa in urma? Turneele prin garnizoane prin care incercati sa ne convingeti ca 65% este mai bine decat 80%? Va multumim! Macar pentru atat! Dar sa revenim la “ambuscada mediatica” despre cadre vorbeam: realizatorii gen Gadea si Ciutacu au adus in emisiunile respective avocati, doamne avocat, care sa dea un aspect doct , de cunoastere a legilor, pe langa postura sugerata de aparatori ai poporului impotriva “pericolului pensiilor militare”. Ca de pensiile cu adevarat special doar s-a amintit in treacat, ca ar fi si ele pe undeva , pe acolo, dar nu,nu ele, astea militare sunt pericolul cel mare! Cam atat despre componenta mediatica a blitz krieg-ului. Care a pregatit si s-a impletit cu asaltul politic. Au fost si actiuni premergatoare ale factorului politic. De inselare si adormire a orgniatiilor militarilor in rezerva. Astfel , cu vreo doua saptamani inainte, ministrul apararii l-a chemat pe presedintele SCMD de la care a vrut sa afle problemele noastre vis a vis de pensiile militare. I-au fost prezentate, i s-a lasat documentatie. Si a folosit-o … dar impotriva noastra! Eu unul suspectez ca a predate-o Olgutei Vasilescu. La inceputul “ crizei” s-a desfasurat un adevarat “ cadril” al declaratiilor ministrilor implicati. Oamenii au spus adevarul, insa numai aparent, deoarece au mintit prin omisiune. Au declarat ca ministerele lor nu au in lucru o astfel de ordonanta, dar nu au spus un cuvintel despre travaliul infocat al dnei Olguta Vasilescu pe aceasta OUG! Oare nu stiau? Sa fim seriosi! La doua ore, a iesit Olguta Vasilescu, minstrul muncii si a spus totul, sau ma rog ce vrea ea sa stim, deocamdata. Apoi au iesit “piesele de nouazeci”ale guvernarii: dl Tariceanu care a “deschis ostilitatile” probabil ca sa-l derobeze putin pe dl Dragnea , si asa destul de “uzat”de alte scandaluri ale guvernarii haotice a aliantei PSD -ALDE. A spus ca pensiile militare sunt prea mari , mai mari decat baza de calcul, eforul bugetar prea mare etc Nimic concret despre adevaratele pensii speciale! Apoi dl Dragnea, cu aceleasi sustineri, la care s-a adaugat(inca) o mare minciuna: daca nu “rezolvam” problema pensiilor militare , nu vor fi resurse in bugetul de pensii ca sa marim punctul de pensie. Nu dle Dragnea, nu au nici o legatura pensiile militarilor cu Bugetul de pensii si asigurari sociale! Pensiile militarilor se platesc din bugetul alocat ministerelor de care acestia apartin. Si, ia haideti sa aruncam o privire asupra Bugetului de pensii si asigurari sociale, sa vedem de ce “nu sunt bani “ cum solomonesc Cassandrele gen Chireac! Pai nu sunt bani in Bugetul de pensii si asigurari sociale pentru ca: 1) forta de munca a scazut dramatic dupa ‘89prin: -pensionari fortate, -imbatranirea populatiei, -exodul in strainatate al fortei de munca ; 2)pe cale de consecinta, au scazut numarul si cuantumul contributiilor la acest buget; 3)s-au extins fenomenele de munca la negru si munca la gri; 4)s-a marit numarul de persoane care primesc prestatii banesti din acest buget, incluzandu-i fortat pe toti in categoria pensionari. Astfel avem in jur de trei milioane de falsi pensionari, printre care multi oameni care nu au muncit poate nici macar o clipa! 5) au scazut, inca o data sumele care intra in acest buget prin virarea a aproape jumatate din sumele respective la societatile de asigurari, in contul pilonului doi de pensii. Nu cred ca undeva in lume se mai intampla asa ceva, ca societatile de asigurari sa primeasca, fara sa miste un deget,cadou de fapt, sume considerabile pentru niste pensii pe care nimeni nu stie daca cineva le va vedea. Alaturi de distrugerea economiei nationale, cam astea sunt cauzele care ii fac pe politicieni sa anunte catastrofa, colapsul sistemului public de pensii. Dar , desi se pot lua masuri, nimeni nu face nimic! Spre exemplu , sa se acorde ajutoare sociale numai acelora care in mod obiectiv au nevoie de ele , iar cu sumele ramase sa se faca investitii care sa ofere locuri de munca. Ei , da, dar cei care primesc ajutoare pentru nemunca, numiti inselator pensionari, constituie un bazin electoral pe care toate partidele doresc sa si-l adjudece. Si atunci? Pai atunci pensiile militare sunt de vina! Si asta spusa repetat, duce la reactii de dusmanie asupra militarilor in tot spectrul social: de la Gogu de pe strada pana la profesorul universitar si lider de sindicat Hadar! Ca sa nu mai vorbim de alti lideri sindicali care pe timpul regimului Basescu-PDL au facut “ciocul mic”, sau au disparut, prinsi find cu soalda si exploatati de Basescu. Daca la cele de mai sus , adaugam ca a aparut si Basescu ca sa spuna ca el a facut bine si ca singura cale este sa ne intoarcem la ce a facut el, desfiintandu-ne pensiile, precum si faptul ca nu l-a contrazis nimeni, avem imaginea mai clara a ceea ce ne asteapta de fapt. Cel mai de vreme la toamna si cel mai tarziu la anul , pe vremea aceasta, cred eu! Iar “presatia” ministrului muncii, dna Olguta Vasilescu a fost cea care a raspandit, o data in plus toate enormitatile pe care le-am enumerat si demontat pana acum in acest material. Nimeni nu stie concret ce va cuprinde OUG, dar dna Vasilescu a spus ca se vor plafona pensiile miltare la 100%din cuantumul bazei de calcul( plafonare redundanta , ca sa zic asa , cu cea instituita de art 40 din OUG 57/2015) si se vor abroga prevederile Legii 223/2015 privind actualizarea pensiilor militare in functie de cresterea soldelor de grad si functie ale militarilor in activitate. Dupa ceea ce a prezentat Radu Tudor , ar fi vorba si de modificarea bazei de calcul a pensiilor militare, aceasta urmand sa fie media soldelor pe ultimeme 12 luni. Nimeni nu stie adevarul. Si mai vorbim de transparenta procesului de legiferare! In concluzie, se pare ca: -Guvernarea PSD –ALDE, pe langa tarele ei, copios “ajutata” de presedintele Johannis care este de fapt liderul opozitiei, de o parte a aparatului judiciar,de importante forte economice si de influenta care opereaza in Romania , si-a inceput declinul prematur, cu consecinte importante. Romanii sunt prizonierii si victimele acestei lupte pentru a impiedica aplicarea masurilor din programul de guvernare. Printre aceste victime se numara si militarii. -Chestiunea pensiilor militare este una perena, care se pare ca functioneaza , in toate guvernarile,ca o supapa de admisie pentru acumularea de fonduri care sa fie folosite in “beneficiul poporului”. Am vazut cum, pe timpul lui Basescu, si tare imi e teama ca vom vedea cam acelasi lucru si acum! Deci, ca de fiecare data, lupta politica este in fapt o lupta pentru ciolan. Iar situatia noastra a fost folosita ca ‘’munitie “ in aceasta lupta . Nu exclud amestecul extern in aceste actiuni, in sensul ca NATO isi doreste sa scape de toti militarii romani care au fost pregatiti si formati inainte de ’89. Cu orice risc.De unde si ideea aruncata pe piata si sustinuta inclusiv de dl prim ministru Tudose, ca pana in septembrie, cand zic ei ca va intra in vigoare OUG , sa iasa toti cei care doresc sa iasa. Probabil ca exista unele planuri si vor sa fie siguri ca militarii de la noi nu o sa judece (de loc sau prea mult) ordinele pe care le primesc. Iar altii , probabil doresc sa fie cati mai putini militari, iar acestia sa fie plasati in partea de jos a piramidei militare. Iar cei care in mod artificial , “arzand” etapele vor ajunge in structurile de comanda si stat major sa fie fara experienta. Dar obedienti! Una peste alta , batjocura la adresa militarilor continua si sunt toate sansele sa se intinda si in viitor. CE ESTE DE FACUT? Sigur , nimeni nu are raspunsuri la toate intrebarile. Si nici nu ar fi “igienic” sa ne expunem intentiile. Putem aborda problema pe doua planuri: A) La nivelul categoriei socioprofesionale din care facem parte La sugestia vicepresedintilor coordonatori de zona, s-a lansat déjà un apel catre toate organizatiile militarilor si politistilor, afisat pe blogul SCMD . Ne vom intalni rapid , vom discuta si vom decide cum sa ne coordonam actiunile , fiecare cu mijloacele de care dispune , pentru a face fata agresiunii care ni se aplica de sapte ani incoace. SCMD are creionat un plan pe care il va supune dezbaterii alaturi de celelalte propuneri ale organizatiilor militarilor in rezerva si politistilor. Putem lupta, cu cateva conditii: sa vrem toti sa o facem,sa fim uniti si sa fim perseverenti! Nu avem ce pierde. Poate doar viata, asa cum au murit sute , mii de camarazi de ai nostri din 2010 pana acum . Si asa am jurat ca ne-o dam pentru o tara care ne batjocoreste! Asa ca daca ,Doamne fereste, ne-o dam in lupta pentru drepturile noastre, macar stim pentru ce am facut-o. B) In plan personal, Evident, fiecare va lua decizia care considera ca il reprezinta si il serveste cel mai bine. Aceste doua nopti, mi-au dat posibilitatea sa ma gandesc la multe lucruri. Punandu-mi intrebari si cautand raspunsuri. Astfel , m-am intrebat ce as face daca as fi in activitate? Grea intrebare,greu raspuns! Cei care sunt in activitate sa analizeze bine care le sunt interesele si perspectivele. Eu unul as merge pe cat se poate de mult pe certitudini. Si nu as rabda batjocura. Sunt convins ca daca as fi in activitate , as putea fi usor inlocuit. Ca si ceilalti de fapt,iar apararea , ordinea publica si siguranta nationala ar putea fi asigurate de persoane ca dl. Zara, dl. Chireac,dl. Ciutacu,dl. Dumitrescu,dl. Rosca –Stanescu, dl. Marica, dl. Hadar. Poate dna Olguta, dna Alice, dna Vass… De ce nu? Doar au demonstrat ca se pricep excelent ! Iar in fruntea SMG , un prim balerin ar face figura buna, de vreme ce seful SMG este asimilat ca salarizare cu ocupantul unui astfel de post, dupa cum se pare! Daca asta vrea natia romana prin reprezentantii ei politici si ai societatii civile, ce sa-i faci! Dar sunt rezervist si in conditiile in care , cu credinta mi-am indeplinit obligatiile asumate prin contract si sub juramant cu chezasia vietii fata de Statul Roman, iar acesta , de sapte ani, prin alesii lui si unii reprezentanti ai societatii civile, ma batjocoreste si nu vrea sa-si indeplineasca partea lui de contract, ma intreb daca eu trebuie sa mai mentin reletia de cetatenie cu Statul Roman. Am jurat sa apar tara, dar tara nu ma vrea printre aparatorii ei . Poate ar prefera mai de graba sa nu mai exist, ca sa faca economie de bani. Nu poti sa aperi o tara daca aceasta nu vrea , nu? Atunci ce e de facut? Sa ne gandim impreuna! Vicepresedinte coordonator Zona Centru Presedintele Filialei 1 Sibiu a SCMD Col.(r) Tudosie Stefan

joi, 20 iulie 2017

La multi ani cu sanatate, fericire, prosperitate si noroc tuturor celor care poarta numele Sfantului si Slavitului Proroc Ilie Tesviteanul! Aceleasi ganduri bune si calde urari tuturor militarilor din Fortele Aeriene ale Armatei Romane, al caror ocrotitor este Sfantul Ilie! Vicepresedinte coordonator Zona Centru Presedintele Filialei 1 Sibiu a SCMD Col ( r) Tudosie Stefan

duminică, 16 iulie 2017

SCRISOARE DESCHISA MINISTRULUI MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE Doamna deputat Lia Olguta VASILESCU Stimata doamna ministru, Ma adresez dvs., in baza unor mai vechi relatii de colaborare, pe tema Proiectului Legii sistemului unitar de pensii, cu dorinta sincera de a contribui la inlaturarea haosului instalat, din 2010, in acest domeniu. Orice lege trebuie sa porneasca de la definirea clara a obiectivului pe care il are in vedere, in cazul de fata pensiile. Or, pensia este in legislatia europeana un drept patrimonial legal dobandit, in baza unuia sau mai multor contracte de munca, la stat sau in domeniul privat, incheiate. Din aceasta perspectiva veti constata din nou, asa cum ati facut-o cu ocazia cresterii punctului de pensie, ca aveti in Romania putin peste 2 milioane de pensionari. Adica cei pe Legea nr. 263/2010. La acestia s-ar adauga alti 200.000 pe legi separate: magistrati si grefieri, piloti civili, diplomati, functionari publici din Parlament si Curtea de Conturi si rezervisti (proveniti din M.Ap.N., M.A.I. si Servicii). Total 2.200.000. Daca cei de mai sus sunt pensionari, ce sunt ceilalti 3,3 milioane de cetateni, bagati cu rea credinta manipulatorie sau din prostie, in aceasta categorie de diversi analisti si teleasti care fetisizeaza “contributivitatea” si punctul de pensie? Ce legatura au cu zisa contributivitate, cu punctul de pensie, contractele de munca si chiar cu varsta de 65 de ani, beneficiarii (intre 18-100 de ani, ai) venitului social minim garantat? Sau fostii cooperatori recompensati de Ceausescu cu un ajutor social? Ce legatura au indemnizatiile de merit viagere ale deputatilor si senatorilor, artistilor poporului, sportivilor olimpici, revolutionarilor etc.? Juridic, toate acestea sunt altceva decat pensia care, ca drept, nu dispare nici daca statul dispare. De aceeasi natura cu alocatiile pentru copii, indemnizatiile pentru cresterea copilului (unele de zeci de mii de euro) bursele studentesti etc., acestea sunt instituite de guverne, aleator, fara vreo legatura cu anii de munca, punctul de pensie sau contributivitatea. Au caracter devenit de tip salarial sau ajutor social si pot fi marite, micsorate, inventate sau abrogate oricand. De ce sunt bagate in categoria pensii? Pentru ca tinerii sa fie deturnati de la realitatea trista a lipsei locurilor de munca si stimulati sa se intoarca cu ura impotriva parintilor si bunicilor lor? Ca fost membru PRM, dvs. ar trebui sa intelegeti mai bine aceasta diversiune – parte a planului de disolutie a natiunii romane. O prima concluzie s-ar desprinde din cele de mai sus. Pentru stavilirea haosului sunt necesare 2 legi, nu una. O Lege a sistemului unitar de pensii, pentru cei 2 milioane si ceva de pensionari reali, mai putin rezervistii si o alta Lege a indemnizatiilor de merit viagere si a ajutoarelor sociale. Stimata doamna ministru, Constitutional, exista doar 2 sisteme de pensii: Sistemul public ce corespunde Pilonului I si Sistemul privat corespunzator Pilonilor II, III si IV. Sistemul public este guvernat de Legea nr. 263/2010 si 6 legi ocupationale, inclusiv Legea nr. 223/2015 a rezervistilor. Sistemul privat este guvernat de 3 legi vizand pensiile private, de la cea obligatorie la cele facultativ-suplimentare. O functionara plina de zel din ministerul dvs. a lansat si tine mortis la ideea ca ar exista si Sistemul militar de pensii, pentru ca avem o Lege a pensiilor militare de stat, altceva decat Legea nr. 263/2010. Conform acestei logici strambe ar trebui sa existe si sistemele de pensii diplomatial, greferial, pilotial etc. deoarece si acestia au legi separate. Deja aceasta prostie a facut valuri, privandu-i pe rezervisti de o serie de drepturi castigate (indemnizatii de creatie, bilete de tratament sau odihna, compensari la medicamente etc.) doar partial recuperate prin interventiile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, la nivelul Parlamentului. Sa luam insa Pilonul I. Exista doar 2 categorii de pensii: civile si militare. Stabilite in functie de contributivitate sau nu, pensiile civile au in comun urmatoarele: contributivitatea cetatenilor s-a dus catre si cuantumul pensiilor este stabilit de Casa Nationala de Pensii, de unde respectivii primesc banii; munca lor, in functie de care li se stabileste pensia s-a derulat pe principiul celor 8 ore, fiind normata, orice depasire aducand venit suplimentar; obligatiile de munca nu au presupus un juramant de fidelitate si de sange, deci riscul pierderii vietii si nici alte privatiuni; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale are competenta asupra tuturor categoriilor de salariati si pensionari civili dar, de la 01 ianuarie 2016 nu si asupra salariatilor si pensionarilor militari si politisti. In cadrul Guvernului, competenta asupra salariilor si pensiilor militare o are doar Ministerul Apararii Nationale. Toti pensionarii civili au fost sub incidenta unei legi unice, pana la inceputul anilor 2000, in Romania si in toate statele ca si in toate timpurile, doar 2 categorii socio-profesionale avand in mod logic legislatie aparte – militarii si clerul. Exceptand perioada 2011-2015, cand, prin fals si uz de fals, inventandu-se retroactiv inexistente contributii la Casa Nationala de Pensii, militarii si politistii au fost aruncati ca balast social peste aceasta, dandu-li-se juridic statutul de asistat social, niciodata aceasta categorie nu a fost amestecata in legislatia civila. Stimata doamna ministru, Concluzionand, va atrag respectuos atentia ca, prin natura muncii, a obligatiilor militare care continua si dupa trecerea in rezerva, pensia lor fiind in fapt solda de rezervist, prin lipsa de competenta a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale in domeniu,rezervistii nu pot face obiectul legii pe care o pregatiti. In plus, adancind cercetarea veti constata urmatoarele: regimul muncii a fost diferit, militarii si politistii fiind ca si preotii in slujba 24 de ore din 24, dar remuneratia le-a fost stabilita doar pentru 8 ore iar privatiunile pe care au fost obligati sa si le asume au condus si conduc la necesitatea unor legi separate de viata civila, legi care guverneaza universul militar; contributivitate pentru pensii au avut doar direct la bugetul de stat, ei fiind legati de Casele Militare de Pensii nu de Casa Nationala iar aceste contributii au fost mai mari decat cele civile, reprezentand 3% nu 2% la care s-au adaugat, din 1967, o contributie din net de 5%, crescand pana la 25% iar din 1990 transformarea venitului net, in mod penal, in venit brut; pensia privata suplimentara le-a fost furata fiind introdusa ilegal si retroactiv in baza de calcul a pensiei militare de stat iar drepturile castigate lucrand ca civili, dupa trecerea in rezerva, le-au fost furate si ca bani si ca ani vechime etc. In plus, actuala dvs. Lege a salarizarii unitare le-a rapit si militarilor si civililor, indiferent unde sunt angajati, un drept fundamental, castigat – acela la ajutoare salariale si salarii compensatorii la incetarea raporturilor de munca. Haosul produs in sistemul de pensii si calcarea in picioare a demnitatii militare de catre Traian Basescu au generat lupta noastra pe toate caile, alaturi de dvs. ca om politic, in perioada 2010-2012 pentru redobandirea statutului nostru de rezervist, consfiintit printr-o Lege a pensiilor militare de stat. Dupa ani de eforturi Legea nr. 223/2015, initiativa a PSD, a fost promulgata in iulie 2015 de Presedinte dar distrusa in 9 decembrie acelasi an printr-o intreaga ordonanta in 30 de articole, strecurata ca … Art. 40 in OUG 57/2015 a Guvernului Ciolos, privind salarizarea civililor pe 2016. Cine a facut-o? Penalii sistemului, finantisti si juristi, ca sa-l citez pe fostul ministru Corneliu Dobritoiu, cei vinovati, conform auditului Curtii de Conturi din 2012, de multiple “inovatii” comise in sprijinul ciracilor lui Basescu, prin OUG nr. 1/2011. Adica aceiasi, stimata doamna ministru, care v-au manipulat si pe dvs. ca ar fi vreo legatura intre marirea soldei soldatului cu 300% si cresterea pensiei unui colonel. Nu este, asa cum nu au nici o legatura pensiile magistratilor militari, pe Legea magistratilor, cu pensiile militare de stat ale generalilor si coloneilor din M.Ap.N., M.A.I. si S.R.I., care sunt de 6-8 ori mai mici. Neavand vreo legatura cu punctul de pensie, soldele de rezervist, adica pensiile militare de stat au crescut proportional, intotdeauna, doar cu cresterile salariale la activi. Pentru alte amanunte, specialistii nostri in legislatie si finante va stau oricand la dispozitie. Cu speranta ca ati inteles ca nici un argument privind absurda includere a universului militar in universul civil nu rezista, ca orice referire la soldele militare de rezervist si la posibilitatea includerii lor in noul Proiect legislativ nu poate avea in spate decat intentia de a amplifica haosul pana la disolutie nationala, cu ferma convingere ca nu vom fi adusi in mod absurd in situatia de a lupta in strada si in justitie impotriva acelora, din spectrul politic, in care ne-am pus sperantele de dreptate, si pe care i-am votat, Am onoarea sa va salut, Presedintele S.C.M.D. Col. (r) dr. Mircea DOGARU

duminică, 23 aprilie 2017

LA MULTI ANI!

La multi ani cu sanatate , fericire, prosperitate si noroc tutror celor care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta ! Aceleasi ganduri bune si calde urari tuturor militarilor din fortele terestre, al caror patron si ocrotitor este Sfantul Gheorghe ! Cu aleasa stima, Filiala 1 sibiu a SCMD Biroul operativ

luni, 13 martie 2017

Scrisoare deschisa

SCRISOARE DESCHISA PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI, DOMNUL SORIN GRINDEANU SI PRESEDINTELUI CAMEREI DEPUTATILOR, DOMNUL LIVIU DRAGNEA Stimati domni, Ne bucura faptul ca, in ceea ce priveste neconstitutionalitatea Art. 40 din OUG 57/2015 care desfiinteaza legea organica a pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015), ati inteles ca nemultumirea rezervistilor este “perfect intemeiata”. Argumentul ca nici o oficialitate a M.Ap.N. sau M.A.I. nu a atacat aceasta monstruozitate este insa pueril. Cum puteti sa va asteptati, din partea calailor, sa-si recunoasca actul criminal? Respectivul Art. 40 a fost clocit de penalii armatei (juristi si finantisti) sub pulpana secretarului de stat liberal si inca in functie Otilia Sava si imbratisat, dupa o slaba rezistenta, de penalii M.A.I. si S.R.I. Penali in raport cu aplicarea OUG nr. 1/2011, conform auditului realizat de Curtea de Conturi, in 2012. Cat priveste reactia rezervistilor, S.C.M.D. a facut scandal la Guvern, cu sustinerea C.N.S.C., cu trei zile inainte ca OUG nr. 57/2015 sa apara. De asemenea, sprijinit de UNIPOL, sindicatul DIAMANTUL al politistilor, de asociatiile pilotilor militari si de Consiliul National al Societatii Civile (CNSC), a organizat in Piata Victoriei, impotriva Art. 40 din OUG nr. 57/2015, manifestatiile din 28 decembrie 2015, 24 ianuarie si 6 martie 2016. S.C.M.D. si aliatii sai au dus apoi adevarate batalii, cu slugile din Armata si Interne ale penalilor initiatori, in comisiile de munca si aparare ale camerei decizionale. S-au depus plangeri la toti parlamentarii in 2016 si sesizari de natura juridica la presedintii Camerei Deputatilor: trecut si actual. Am protestat si protestam in continuare pentru abrogarea Art. 40 din OUG nr. 57/2015 si a ordonantelor care i-au succedat (20 si 99/2016 si 9/2017) solicitand si dvs. direct si ministrilor Guvernului actual si actualilor presedinti de comisii din Parlament, respectarea legii organice a pensiilor militare de stat si anularea intruziunilor facute din considerente penale sau politice. Pe Internet circula o sinteza a declaratiilor dvs. in aceasta chestiune, pe care o alatur prezentei. Nu stim cine a elaborat-o dar banuim scopul. Va transmit respectuos rugamintea de a va preciza pozitia cu claritate, in aceasta chestiune asa cum a rezultat din discutiile avute cu reprezentantii majoritatii parlamentare, inclusiv cu dvs. Va transmit respectuos rugamintea de a actiona asa cum ni se promite de peste un an, in sensul abrogarii tuturor masurilor decise de Guvernul Ciolos, prin ordonante de urgenta, impotriva rezervistilor, cu prioritate a Art. 40 din OUG nr. 57/2015. In prezent situatia este extrem de tensionata, intrucat sinteza care circula in numele dvs. este ea singura in masura sa scoata nu mii ci zeci de mii de rezervisti in strada. Si sunt convins ca nici actuala putere, nici Romania nu au nevoie acum de asa ceva. In numele Interesului National, Am onoarea sa va salut, Presedintele S.C.M.D. Col. (r) dr. Mircea DOGARU ANEXA: “Sinteza răspunsurilor oficiale care ii privesc pe militari, in legatura cu diminuarea pensiilor militare urmare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, neaplicarea coeficienților de salarizare și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare (prin efectele contrare ale O.U.G. nr. 9/2017) si prelungirea termenului de restituire a diferențelor rezultate din recalcularea pensiilor urmare a Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017! Fără nici un regret dacă 100% dintre militarii în activitate (-/minus unul) și cu mult prea mult peste 99% dintre militarii în rezervă/retragere, se regăsesc în ipostazele descrise! Răspunsurile oficiale sună cam așa: 1]. Legat de diminuarea cuantumurilor pensiilor militare urmare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, comparativ cu cuantumurile stabilite inițial prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. "Sesizarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele: - Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 și care după cum bine ați constatat, are ca efecte diminuarea bazei de inițiere a calcului pensiilor militare de la 80% la 65% și diminuarea plafonului maxim de la 100% la 85%. Acest element demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015; - Niciun ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Camera Deputaților consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015; - Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015; - Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. In ceea ce priveste atitudinea militarilor in rezerva/retragere, este drept că în afară de dumneavoatră mai există încă 24 de militari în rezervă/retragere care ne-au semnalat prin sesizări scrise cele constatate si de dumneavoastră. Numărul acestora fiind însă ignisifiant față de totalitatea celor 170 000 de militari în rezervă/retragere care nu au depus nicio sesizare, Camera Deputaților a ajuns la concluzia că ceilalți 169 975 de militari în rezervă/retragere sunt extrem de mulțumiți cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Pe cale de consecință, Camera Deputaților consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor marii majorități a militarilor în rezervă/retragere, precum și a militarilor în activitate. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea de către cei mai mulți militari a unei sesizări privind diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității militarilor față de diminuarea cuantumurilor propriilor lor pensii. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel. Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.! Cu stimă, Președintele Camerei Deputaților .... " 2]. Legat de neaplicarea coeficienților de salarizare și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare, urmare a efectelor contrare ale O.U.G. nr. 9/2017. "Sesizarea înregistrată la Guvernul României cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele: - Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile O.U.G. nr. 9/2017 care anulează în al 7-lea an consecutiv - ordonantele anuale precedente fiind identice in acest sens, prevederile Legii nr. 284/2010 a salarizării unitare privind coeficientii de salarizare pt. armată si pe cele privind acordarea de ajutoare personalului militar, la trecerea in rezerva. Ceea ce demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu prevederile mentionate din cuprinsul O.U.G. nr. 9/2017. - Nici un ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Guvernul României consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile O.U.G. nr. 9/2017 privind neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă; - Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă; - Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. militarii în activitate și cu neacordarea ajutoarelor cuvenite acestora la trecerea în rezervă. În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă, asa cum stabileste Legea nr. 284/2010 a salarizarii unitare. Menționăm că în afară de dumneavoastră, niciun militar nu a mai sesizat în anul 2017 Guvernul României privind încălcarea prin O.U.G. nr. 9/2017 a prevederilor Legii nr. 284/2010 a salarizarii unitare, având ca efecte neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă. În aceste circumstanțe, Guvernul României a ajuns la concluzia că din moment ce nu mai există alte sesizari, atât militarii în activitate. cât și cei în rezervă/retragere sunt extrem de mulțumiți privind cele reglementate de O.U.G. nr. 9/2017. Pe cale de consecință, Guvernul României consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor tuturor militarilor în activitate. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea și de către alte persoane a unor obiecții privind neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității militarilor față de prevederile O.U.G. nr. 9/2017. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel. Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.! Cu stimă, Premierul României .... " 3]. Legat de prevederile Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017, care amână până în trimestrul IV din 2017 achitarea diferențelor cuvenite pensionarilor militari cărora în urma recalculării pensiilor, le-au fost stabilite cuantumuri mai mari decât cele în plată. "Sesizarea înregistrată la Guvernul României cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele: - Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017. Ceea ce demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu restanțele care se vor institui urmare a neachitarii in volum complet a pensiilor pt. perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare a pensiei, in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare; - Niciun ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Guvernul României consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017; - Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, urmand ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017; - Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, respectiv cu faptul ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017. În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, respectiv cu faptul ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017. In cazul militarilor in rezerva/retragere, menționăm că din totalul de 170 000, cu excepția dumneavoastră, doar 3 persoane au mai sesizat Guvernul României privind Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017. În aceste circumstanțe, Guvernul României a ajuns la concluzia că din moment ce nu mai există alte sesizari, ceilalti 169 996 de militari in rezerva/retragere, sunt extrem de multumiti ca în loc sa le fie achitate diferentele rezultate in urma recalcularii pensiilor ca până în prezent, respectiv în aceeasi luna cu emiterea deciziei de recalculare, acestea diferențe să fie achitate în trimestrul IV al anului 2017. Sau mai târziu. Pe cale de consecință, Guvernul României consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor tuturor militarilor in rezerva/retragere care în urma procesului de recalculare au de încasat diferențe rezultate din majorarea cuantumului pensiilor. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea de către majoritatea celor in cauza a unor obiecții privind amânarea achitărilor diferențelor până în trimestrul IV al anului 2017, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității față de prevederile Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel. Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.! Cu stimă, Premierul României .... "
Va adresez rugamintea de a citi si analiza materialele de mai sus care circula in diferite medii . Poate fi o manipulare, initiata de cei interesati in acutizarea crizei din societatea romaneasca. Insa, DACA acestea sunt cu adevarat raspunsurile dlui Grindeanu si cel al dlui Dragnea la demersurile initiate de SCMD in vederea abrogarii art 40 din OUG nr.57/2015 si a celorlalte acte normative care au afectat drepturile militarilor in activitate si in rezerva, in opinia mea, aceste raspunsuri reflecta postura tipica a unui PSD autosuficient, afectat de betia puterii care urmareste doar interesele de partid si personale. Astfel, sunt vizate categorii tinta de populatie carora li se maresc in mod exorbitant veniturile, in speranta adjudecarii voturilor acestora la viitoarele alegeri, in vreme ce alte categorii, printre care si noi , rezervistii, sunt defavorizate prin preluarea, justificarea persiflanta si perpetuarea unor acte normative emise de "Guvernul zero" - Guvernul Ciolos adica. Surprinde neplacut carcterul bajocoritor al "argumentatiei"oferite de cei doi demnitari pentru justificarea "macelaririi " de catre Guvernul Ciolos a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, (adoptata de majoritatea parlamentara PSD !) prin OUG nr.57/ 2015. Ordonanta pe care actualii guvernanti, prin vocea presedintelui PSD dl Liviu Dragnea si a primministrului Grindeanu, o adopta neconditionat, jignindu-ne inteligenta, jignind bunul simt in general, prin argumente de genul:"Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 " ..."- Nici un ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Guvernul României consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile O.U.G. nr. 9/2017" ..."Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015;" Pai cine ati fi vrut sa demisioneze dle Dragnea? Membrii Guvernului Ciolos? Membrii CSAT, adica dl Presedinte care considera Armata ca o cumplita pierdere de timp si ministrii din acelasi guvern, membrii ai CSAT? Cu tristete insa , trebuie sa ii dau dreptate dlui Dragnea intr-un singur punct si anume , citez:" Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015." Asa este , in afara de SCMD, nici o alta organizatie a militarilor in rezerva nu a protestat. Ba dimpotriva , s-au disociat de actiunile SCMD asa cum este cazul ANCMRR. Rezultatul il vedem cu totii: suntem multumiti ca ni s-au taiat drepturile!!! Suntem multumiti ca se cauta cu febrilitate modalitati de a impiedica cresterea pensiilor noastre in raport de preconizatele mariri ale soldelor militarilor in activitate! Atacul propagandistic al dlui Dragnea este desavarsit prin urmatoarele afirmatii:"In ceea ce priveste atitudinea militarilor in rezerva/retragere, este drept că în afară de dumneavoatră mai există încă 24 de militari în rezervă/retragere care ne-au semnalat prin sesizări scrise cele constatate si de dumneavoastră. Numărul acestora fiind însă ignisifiant față de totalitatea celor 170 000 de militari în rezervă/retragere care nu au depus nicio sesizare, Camera Deputaților a ajuns la concluzia că ceilalți 169 975 de militari în rezervă/retragere sunt extrem de mulțumiți cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015." ..."Pe cale de consecință, Camera Deputaților consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor marii majorități a militarilor în rezervă/retragere, precum și a militarilor în activitate. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea de către cei mai mulți militari a unei sesizări privind diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității militarilor față de diminuarea cuantumurilor propriilor lor pensii." Adica , vorba lui nenea Iancu "curat murdar , da' umflati-l". Iata unde s-a ajuns datorita nepasarii unora dintre noi si datorita servilismului unor organizatii ale rezervistilor! Nu ne ramane decat o singura solutie: sa ne trezim din amortire si sa ne batem pentru drepturile noastre. Si asta nu numai pentru faptul ca au existat legile ticaloase ale regimului Basescu/Boc, nu numai pentru ca a existat art 40 din UOG nr.57 / 2015 CI PENTRU CA NU STIM CATE "OUG nr. 57 " VOR MAI URMA!! Iar in cazul in care aceste “raspunsuri “ care circula pe internet sunt o manipulare, trebuie sa vedem cine le-a produs si sa actionam impotriva lor, indiferent cine vor fi fiind. Pentru ca binele nu ni-l vor, nici noua , nici TARII ! Vicepresedinte coordonator Zona Centru Presedintele Filialei 1 Sibiu a SCMD Col.(r) Tudosie Stefan